ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักกรุกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

       

  ครูแกนนำที่รับผิดชอบ  ครู สมบัติ  ศรีวรรณชัย

          นักเรียนแกนนำ  

1. น.ส ขวัญจิรา ยังชีพสุจิต

2.น.ส สุชาวลี แสนยะ

3.น.ส ทัดดาว แซเฮ้อ

4.น.ส วนิดา แซ่ย่าง

   

 2  ความรู้ คุณธรรม  ( Input)

หลักสูตรนักธุรกิจน้อยที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะเป็นนักธุรกิจน้อยได้เราต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์packagingการตลาด การคิดคำนวณต้นทุนกำไร การที่เราจะเป็นนักธุรกิจน้อยได้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความขยัน  ความอดทน ความมุ่งมั่น กตัญญูและความรับผิดชอบ

  3  หลักการ (Process) ประกอบไปด้วย พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

การใช้วัสดุเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าสูงสุด การนำหลักการออกแบบมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ การกำหนดราคาสินค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีองค์ความรู้ในเรื่องธุรกิจ เช่น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ packaging  LOGO และการเขียน story telling การตลาด การคิดคำนวณต้นทุนกำไรการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ต่อยอดในชีวิตประจำวันใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะด้านอาชีพติดตัวเพื่อสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและรู้จักวางแผนในการทำงานการผลิตสินค้า รวมถึงการจัดจำหน่วย มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

 4  มิติ (Output)  ประกอบด้วยด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

มิติ คือ  ได้หลักสูตรงานอาชีพที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลือกใช้วัสดุเหลือใช้และวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และยกระดับด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชน มีภาวะผู้นำผู้ตามทำงานกันภายในกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและมีความสุข การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากพี่สู่น้อง    นำวัสดุที่เหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น นำเอาศิลปวัฒนธรรมมาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ คุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

 ศาสตร์พระราชา คือ   การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการทำงาน   รวมทั้งการใช้หลักการทรงงาน ที่ว่าระเบิดจากข้างในนั่น คือการทำงานด้วยความภูมิใจ ความรักในการทำงานนั้น

        ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักกรุกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ทำให้พวกเรามีทักษะการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพ เพิ่มมากขึ้น ช่วยฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนการทำงาน ตรวจสอบคุณภาพของงาน มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต  มีความสามัคคี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ยังเป็นสถานที่ ที่หน่วยงานอื่น เข้ามาศึกษาดูงานบ่อยครั้ง

 สิ่งที่ภาคภูมิใจ ดีใจ มากที่สุด ก็คือการได้มีโอกาส รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมในฐานการเรียนรู้ ของพวกพวกเราสองครั้งติดต่อกัน  ในปีพุทธศักราช 2559 และปีพุทธศักราช 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

198221
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
307
304
1288
195002
3219
11586
198221

Your IP: 173.245.54.76
2019-12-11 19:50

Scroll to top