ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนธนาคาร”

          ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนธนาคาร ก็ได้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2536 เป็นต้นมา โรงเรียนธนาคารได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลานเป็นผู้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2551 โรงเรียนธนาคารได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่ริม และเราจะต้องรู้เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียนธนาคาร คือ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ในการเปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาทขึ้นไป หลักฐานที่ใช้ในการเปิดบัญชี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน อย่างน้อย 1 ชุด ในการฝากเงิน ถอนเงิน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 20 บาท กรณีทำสมุดบัญชีหาย ให้มาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้ทำการทำสมุดบัญชีใหม่ และจ่ายค่าชำระครั้งละ 10 บาท ในการปิดบัญชี นักเรียนสามารถปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อย้ายสถานศึกษาหรือเมื่อจบสถานศึกษาไปแล้ว ถ้าเป็น ครู บุคลากร กลุ่มสอร.หรือกลุ่มสนใจสามารถปิดบัญชีได้ตามความเหมาะสม

          ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่าย ทางธนาคารก็จะมีอยู่ 5 ฝ่าย มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายผู้จัดการ และรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโปรแกรมบัญชี          ทั้งนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก เพราะทำงานเกี่ยวกับจำนวนเงินต้องมีความระเอียดรอบคอบ ในการทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ถูกต้อง และมีความอดทนในการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้รับ

    ิ      ในการทำงานโรงเรียนธนาคารนี้ก็จะต้องมีความพอประมาณในเรื่องของการนำเอาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน และในเรื่องของการใช้เวลาโรงเรียนธนาคารได้เปิดทำการในวันจันทร์-วันศุกร์ในเวลา 12.20-13.00 น. ส่วนวันเสาร์จะทำการในเวลา 10.00-2.00 น. ในการที่พวกหนูมาทำงานธนาคารนี้ก็ทำให้มีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำความรู้ทีได้ไปทำงานธนาคารข้างนอกได้และมีเงินไว้ใช้ในอนาคต การทำงานของก็จะมีการวางแผนในการทำงาน  จะมีการตรวจสอบยอดเงินฝากถอนทุกวันให้มียอดตรงกันทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายผู้จัดการให้มียอดเงินตรงกัน ในการที่จะมาถอนเงินมากกว่า 10000 บาทขึ้นไปให้มาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ก่อน 1 วันค่ะเพื่อทางธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้และในการถอนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนหรือคนอื่นนำเอาสมุดมาถอนเงิน

ด้าน  4  มิติ

             ในการให้บริการทางธนาคารเรานำคอมพิวเตอร์   เครื่องปริ้นท์ มาช่วยในการดำเนินงาน  ควรรู้วิธีการใช้งานและดูแลรักษา  เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่เวลานำออกมาใช้จะได้สะดวก ทำความสะอาดภายในห้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  พวกเราทำงานการเป็นกลุ่ม จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดี  หากมีปัญหาจะได้ปรึกษา พูดคุยกันได้ กรณีผู้ที่เข้ามาใช้บริการเจ้าหน้าที่ทางธนาคารจะต้องพูดจาอ่อนน้อม ไพเราะและ มีความสุภาพเพื่อสร้างความเป็นมิตร ทุกๆปีทางธนาคารจะมีสัปดาห์แห่งการออม หากใครมียอดเงินที่สูงที่สุดจะมีของมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังต่อไป    

          ศาสตร์ที่พวกเราชาวธนาคารใช้ คือศาสตร์พระราชาจะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ที่ 2 จะใช้ศาสตร์สากลมาใช้ในการคำนวณหาผลรวมเพื่อให้ตรงกับโปรแกรมบัญชีเพื่อความถูกต้อง

          ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนธนาคาร ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนๆมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น สร้างให้เป็นคนมีวินัย มีภาวะผู้นำหรือผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ดูแลรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นที่น่าภาคถูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

187556
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
294
216
873
185121
4140
1601
187556

Your IP: 162.158.78.117
2019-11-19 18:34

Scroll to top