ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขา”

ฐานผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาเกิดจากการที่นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่เป็นนักเรียนชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้งม้ง กะเหรี่ยง อาข่า เย้า ลีซอ มูเซอ ไทใหญ่ และพื้นราบ อยู่ร่วมกันจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ก็ได้นำเอาวัฒนธรรมของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน และฝึกทักษะอาชีพให้กับตนเอง 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขา คือการนำเอาลายปัก หรือการทอผ้าของชาติพันธุ์มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน และฝึกทักษะอาชีพ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน และการเรียนรู้ของนักเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย 2 เงื่อนไข 3 หลักการ และ 4 มิติ อีกทั้งรวม 3 ศาสตร์อีกด้วย

 

2 เงื่อนไข (Input) ประกอบด้วยความรู้ และคุณธรรม

ก่อนการทำงานมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ สีที่เน้นในการปักของแต่ละลายปัก เมื่อมีการเรียนรู้เกี่ยวกับลายปักแล้วต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การคิดต้นทุน กำไร กระบวนการ ขั้นตอนในการผลิต การเลือกใช้ผ้าในการผลิต ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และแหล่งจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมีความรู้แล้วต้องมีคุณธรรมควบคู่กับการทำงาน ในการทำงานต้องมีความอดทน ความเพียรในการปักลาย การเย็บผ้าหรือแม้แต่การเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ และเป็นการตอบโจทย์ลูกค้า

3 หลักการ (Process) ประกอบด้วยพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาจะใช้ลายปักให้พอดี เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และยังใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด เช่น ทำการวัดผ้าตามขนาดที่ได้กำหนดก่อนตัด มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด ความสามารถ และจำนวนสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีความพอดี พอประมาณตามกำลังความสามารถ การผลิตผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าด้านลายปักของชนเผ่า และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกทักษะอาชีพถือเป็นความมีเหตุผล ในการทำงานต้องมีความระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ เช่น กรรไกร เข็ม ไม้บรรทัดเหล็ก เป็นต้น รวมทั้งการเก็บสต็อกวัสดุ-อุปกรณ์ ผ้าสำรองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการผลิตสินค้าถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

 

 

 

 

4 มิติ (Output) ประกอบด้วยด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาแล้วนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ คือ ได้ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของที่ระลึก ของประดับตกแต่ง และยังทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ ในการผลิตมีการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่คณะผู้ดูงานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดได้นำมาผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่ เช่น ผ้ารองแก้ว เป็นต้น รวมทั้งการใช้ผ้า และด้ายซึ่งทำมาจากเส้นใยธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การผลิต ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขาถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าด้านลายปักอีกทางหนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการทำงานยังได้นำหลัก 3 ศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญา และศาสตร์สากล ดังนี้

ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการใช้หลักการทรงงาน ที่ว่าระเบิดจากข้างใน นั่นคือการทำงานด้วยความภูมิใจ ความรักในงาน

ศาสตร์ภูมิปัญญา คือ การนำความรู้ในการปักลาย การเย็บผ้า การทอผ้ามาปักลาย และเย็บผ้าเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขา และยังนำวัสดุ-อุปกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ เช่น ลูกเดือย เป็นต้น

ศาสตร์สากล คือ การนำความรู้ทางด้านวิชาการมาใช้ในการทำงาน ซึ่งฐานนี้ได้นำ STEM มาใช้การทำงาน ดังนี้

S (Science) วิทยาศาสตร์ นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นคือการทดลองมาใช้ในการเลือกใช้สีของผ้ากับสีของลายปักว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ เช่น ผ้าเป็นสีฟ้า ลายควรเป็นสีชมพูหรือม่วง

T (Technology) เทคโนโลยี การใช้จักรอุตสาหกรรมเพื่อเย็บผ้าที่แข็ง หรือผลิตออร์เดอร์เร่งด่วน และยังมีการใช้ IT ในการขายสินค้าออนไลน์หรือเรียนรู้เพิ่มเติม

E (Engineering) การออกแบบ มีการออกแบบลายปัก ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับในท้องตลาดที่มีอยู่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

M (Mathematics) คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดทำบัญชี คิดต้นทุน กำไร ขนาดของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดผ้า หรือปักลาย เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณที่ใช้ในการผลิตสินค้า และการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์

 

 การเรียนในฐานการเรียนรู้ช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดี จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง  ให้มีความสามารถด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ดูแลรักษาความสะอาด ร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำหรือผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในงานอาชีพที่ทำ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต และยังได้นำศาสตร์พระราชา คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ จนเกิดความสำเร็จ

สิ่งที่ภูมิใจ ดีใจ มากที่สุดคือการได้มีโอกาส รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนในฐานการเรียนรู้ของพวกเราสองครั้งติดต่อกัน  ในปีพุทธศักราช 2559 และปีพุทธศักราช 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

198194
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
280
304
1261
195002
3192
11586
198194

Your IP: 172.68.65.23
2019-12-11 18:52

Scroll to top