ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการเรียนรู้นมถั่วเหลือง

นักเรียนแกนนำ 1.น.ส.พิมพา ลุงตี
๒.น.ส.ธิดารัตน์ สุขสกุลปัญญา
๓.น.ส.วนิดา ก้องไพรกุล
ฐานการเรียนรู้นมถั่วเหลือง ได้รับพระราชดาริจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนได้รับโปตีนจากถั่วเหลืองก่อนนอน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันคอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแวดล้อม เช่น แอนติบอดี ซึ่งการทานมถั่วเหลืองก็ยังสร้างรายได้ให้นักเรียนที่ทานมถั่วเหลืองและยังเป็นการฝึกอาชีพ โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทานมถั่วเหลือง ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ และ ๔ มิติ อีกทั้งยังรวม ๓ ศาสตร์อีกด้วย


๒ เงื่อนไข ประกอบด้วยความรู้ และคุณธรรม

ในฐานการเรียนรู้นี้จะต้องมี ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกและการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทางาน และวิธีการทางานถั่วเหลือง ประโยชน์ของนมถั่วเหลือง คุณธรรม การทานมถั่วเหลืองต้องมีความอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน เพราะต้องอยู่หน้าเตาแก๊สที่มีความร้อนและแต่ละคนก็เลิกเรียนไม่ตรงกัน เมื่อทานมถั่วเหลืองเสร็จก็ต้องใส่น้าตาลเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ก็ต้องใส่เท่ากันทุกหม้อไม่ใสให้เรือนนอนใดเรือนนอนหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป

๓ หลักการ ประกอบด้วย มีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เหตุผลของการทานมถั่วเหลืองก็เพื่อให้นักเรียนที่ทานมถั่วเหลืองมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนที่ดื่มนมถั่วเหลืองได้รับสารอาหารเสริมทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และยังสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต พอประมาณ ในการแบ่งนมถั่วเหลืองต้องแบ่งทุกเรือนนอนให้เท่ากันหรือแบ่งตามจานวนนักเรียนแต่ละเรือนนอน ไม่แบ่งเรือนนอนใดเรือนนอนหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ใช้ส่วนผสมตามอัตราส่วน ควบคุมความร้อนในการต้มนมถั่วเหลืองให้เหมาะสม ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่ว่าก่อนทาหรือหลังทานมถั่วเหลืองต้องตรวจอุปกรณ์และตรวจพื้นที่ก่อน รักษาความสะอาดทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การนามาใช้จะได้สะดวก มีการวางแผนหน้าที่ของแต่ละคน ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทางานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอันตรายจากแก๊ส ของร้อน เครื่องปั่น และทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อหมุนเวียนเงินในการทานมถั่วเหลือง

๔ มิติ ประกอบด้วย วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
วัตถุ คือ นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพไม่ใส่วัตถุกันเสียเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ดื่ม ใช้ใบเตยที่ปลูกในโรงเรียนเพื่อให้นมถั่วเหลืองมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน สังคม มีแบ่งหน้าที่การทางานอย่างเป็นระบบเป็นกลุ่ม บริการนักเรียนที่มารับนมถั่วเหลืองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรกับทุกคน สิ่งแวดล้อม หลังการทานมถั่วเหลืองจะเหลือกากถั่วเหลือง ซึ่งจะนาไปทาปุ๋ยหมัก และยังสามารถนาไปทาขนมได้ รักษาความสะอาดของบริเวณที่ปฏิบัติงาน แยกขยะก่อนทิ้ง วัฒนธรรม การทานมถั่วเหลืองนั้นจะมีรุ่นต่อๆไปเข้ามาทาด้วย รุ่นพี่จึงสอนรุ่นน้องในการทาและรุ่นน้องก็สามารถนาไปสอนรุ่นต่อๆไปได้ รู้จักการแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบลูกค้า


๓ ศาสตร์ ประกอบด้วย

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ศาสตร์พระราชา จะต้องมีความรักในการทานมถั่วเหลือง และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์สากล ใช้ในการชั่งตวงวัด ถั่วเหลือง น้า
ศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือการใช้ใบเตย ในการดับกลิ่นเหม็นเขียว และช่วยเพิ่มกลิ่นหอม

การเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้ นมถั่วเหลือง ทาให้มีประสบการณ์ในการฝึกอาชีพมีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต รับผิดชอบต่องานที่ทา การรักษาความสะอาดในการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะชีวิต มีการวางแผนการทางาน ทักษะในการแก้ปัญหา รักการทางาน มีวินัย ภาวะผู้นาหรือผู้ตามที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีนาใจ ให้ความร่วมมือ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

187552
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
290
216
869
185121
4136
1601
187552

Your IP: 162.158.78.195
2019-11-19 18:12

Scroll to top