ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ ฐานการเกษตรผสมผสาน”

             สวัสดีครับกระผมนาย พงษ์ศักดิ์ เส่งหล้า ดิฉันนางสาว ศศิภา กาทู และกระผมนาย กฤษฏ์ ลิก้อ พวกเราเป็นแกนนำฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเกษตรผสมผสาน ครูที่ปรึกษา คุณครู ประเสริฐ สุภา การเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์หลาย ชนิด อยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน และกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในการทำการเกษตรผสมนั้นเราควรมีทักษะในการทำการเกษตร แต่เนื่องจากนักเรียนของเราเป็นนักเรียนชาวเขาซึ่งการทำเกษตรนั้นเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่ ดังนั้นนักเรียนของเราจะมีทักษะในการทำการเกษตรเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนเรา แต่การทำการเกษตรนั้นเราควรรู้ การเลือกพืชผักที่ดี และสายพันธุ์สัตว์ที่ดีมาเลี้ยง  รู้วิธีเพาะปลูก  อัตราการใส่ปุ๋ย  น้ำแก่พืชในปริมาณที่พอดี  รู้การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเรา   มีการจัดการเก็บเกี่ยวที่ดีก่อนถึงมือของผู้บริโภค  ในการทำงานของเรา นั้น จะทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน   ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคี  มีน้ำใจ ช่วยเหลือกันมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและของส่วนรวม

          การทำเกษตรผสมผสานนั้นพวกเราจะเลือกพื้นที่ในการทำการเกษตร และจัดสรรพื้นที่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด  ให้ปุ๋ย  น้ำ อย่างเหมาะสม และประหยัด  กำหนดราคาผลผลิตอย่างเหมาะสม  การทำงานนั้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพการเกษตร เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ และปลอดสารพิษ  การทำงานนั้นเราจะต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ใช้อุปกรณ์ในการทำงานอย่างระมัดระวัง หลีกเหลี่ยงการใช้สารเคมี  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการทางชีวภาพมาแทนในการกำจัดศัตรูพืช  การทำเกษตรผสมผสานนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย

          ผลผลิตจากการทำเกษตรผสมผสานทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ปลอดสารพิษ สำหรับการบริโภคในโรงเรียน และจำหน่าย  เป็นที่พึงพอใจกับสังคม  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  พวกเราเลือกใช้วัสดุที่มีในโรงเรียนของเรา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการสรรหาวัสดุ เช่น แกลบ สะเดา  ในกระบวนการทำงานนั้น มีการแบ่งหน้าที่กัน  แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม บุคลากรภายนอก รุ่นน้อง หรือคนที่สนใจในการทำเกษตรก็สามารถมาศึกษาได้ ในการทำงานเราควรจะเน้นการใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเราใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จากสระน้ำของโรงเรียน ซึ่งในสระจะเลี้ยงปลาไว้ตามธรรมชาติ  เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้คุ้มค่าที่สุด เราจะไม่ทิ้งขยะ ลงสู่แหล่งน้ำ  และได้เสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การทำน้ำหมักจากใบสะเดามารดผักเพื่อไล่แมลงที่มาทำลายพืชของเรา เนื่องจากมีรสชาติขมจึงช่วยไล่แมลงได้ดี  และการทำหุ่นไล่กา จึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามให้คงอยู่กับเราสืบต่อ ๆ ไป

          ฐานการเรียนรู้ ใช้อยู่   3  ศาสตร์ ศาสตร์แรก คือ ศาสตร์พระราชาเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการทำงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบแบบแผน  ศาสตร์ที่สอง คือ ศาสตร์สากลโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยดูดน้ำพ่นสู่อากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนแก่น้ำ  ปลาในน้ำก็จะได้รับออกซิเจนอีกทางหนึ่งด้วย    ศาสตร์ที่สาม คือ ศาสตร์ภูมิปัญญาเราก็ทำน้ำหมักจากใบสะเดามารดผักของเราซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และการทำหุ่นไล่กาเพื่อไล่นก กา ที่จะมาทำลายข้าวของเราที่เราปลูกซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นกัน

            ฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ ฐานการเกษตรผสมผสาน” ได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานอื่นอย่างมากมาย มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  และยังทำให้พวกเรามีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 104 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

198187
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
273
304
1254
195002
3185
11586
198187

Your IP: 172.68.65.83
2019-12-11 18:48

Scroll to top