ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 ให้เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2520 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการรับเด็กเข้าเรียนคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองจาก 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตามจำนวนที่กรมสามัญศึกษากำหนดไว้  ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถม ศึกษาปีที่ 5 ชั้นละ 1 ห้องเรียนๆ ละ 35 คน  รวม 70 คน มีครูประจำการ 4 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ  60  ชาวไทยพื้นราบร้อยละ 40  ปีพุทธศักราช 2520 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ  ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  บนพื้นที่ 88 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา  รายการก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 10 ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง อาคารหอนอน จำนวน 2  หลัง โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง โรงหุงต้ม จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง เสาธง หอถังส่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า และถนนภายในบริเวณโรงเรียน  การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในวันที่ 28  สิงหาคม 2521

วันที่  8 กันยายน  ปีพุทธศักราช 2521  ได้ย้ายจากการใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยม    สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการสอนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน  นักเรียนชั้นเคลื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน  ปีการศึกษา 2521  มีนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน มีครูประจำการ 7 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน โดยมี นายสุพจน์  จารุเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2531  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน  โดยรับนักเรียนประจำในหลักเกณฑ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เข้าเรียนร่วมกับเด็กด้อยโอกาส นักเรียนไป-กลับ จากบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนที่กรมสามัญศึกษารับไว้เป็นกรณีพิเศษและนักเรียนทุนต่างๆ ดังนี้

 1. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 2. นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต
 3. นักเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

ปีพุทธศักราช 2535 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายวิเชียร อนันต์มหพงศ์                  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2537  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน

ปีพุทธศักราช 2539 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายจรัญ นิลพลับ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีพุทธศักราช 2551 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายอดิสรณ์  พวงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีพุทธศักราช 2555 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายสุมนต์ มอนไข่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ได้แก่

 1. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
 2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า
 4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ
 5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ
 6. เด็กในชนกลุ่มน้อย
 7. เด็กเร่ร่อน
 8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ
 9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศฯ
 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
 11. นักเรียนพิการเรียนร่วม

ซึ่งรับนักเรียนดังกล่าว ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 12 อำเภอ ซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอ   สันกำแพง   อำเภอแม่ออน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4  ได้แก่ อำเภอสารภี  อำเภอหางดง  อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 185 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

199118
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
36
405
2185
195002
4116
11586
199118

Your IP: 172.68.65.41
2019-12-14 01:48

Scroll to top