ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนักเรียนชนเผ่า

ฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการพอเพียง

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช.

ห้องพักหรูหรา บริการดีเยี่ยม

 ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม นำอาชีพ”

 

วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการดำรงชีวิต พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”

 

พันธกิจ

๑.  พัฒนาการคุณภาพศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะด้านการอาชีพและมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์

“เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

กลยุทธ์

1.   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2.   การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

3.   การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4.   การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.   การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

6.   การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรการ

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล การเทียบโอน เอื้อต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
2) ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและใช้ สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา  
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

5) พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับ
นักเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

มาตรการ

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพ

2) สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2) พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มาตรการ
1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3) พัฒนาประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก
ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

มาตรการ

1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการ

ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน
2) พัฒนาอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอสำหรับนักเรียนประจำและบุคลากรในโรงเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนผู้ที่กำลังเยี่ยมชม

มี 197 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

199130
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
48
405
2197
195002
4128
11586
199130

Your IP: 172.69.63.34
2019-12-14 02:19

Scroll to top