รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่