อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ ทำอาชีพเป็น   เด่นกีฬา”

คำอธิบายอัตลักษณ์

ทำอาชีพเป็น คือ นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร สู่การปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างหลากหลาย อย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ นักเรียนสามารถมีความรู้พื้นฐานในการสร้างงานอาชีพของตนเองได้ ผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอาชีพของนักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เด่นกีฬา คือ นักเรียนของโรงเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองในด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาตามที่ตนเองสนใจและถนัด พร้อมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางกีฬาจนสามารถประสบความสำเร็จในด้านกีฬา สู่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และพร้อมก้าวสู่ระดับโลก ได้แก่ กีฬามวย กีฬายกน้ำหนัก กรีฑา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์