ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการรับเด็กเข้าเรียนคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองจาก ๓ จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตามจำนวนที่กรมสามัญศึกษากำหนดไว้  ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประถม ศึกษาปีที่ ๕ ชั้นละ ๑ ห้องเรียนๆ ละ ๓๕ คน  รวม ๗๐ คน มีครูประจำการ ๔ คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ  ๖๐  ชาวไทยพื้นราบร้อยละ ๔๐  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ  ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  บนพื้นที่ ๘๘ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา  รายการก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ขนาด ๑๐ ห้องเรียน จำนวน ๑  หลัง อาคารหอนอน จำนวน ๒  หลัง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง โรงหุงต้ม จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน ๒ หลัง เสาธง หอถังส่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า และถนนภายในบริเวณโรงเรียน  การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๒

วันที่  ๘ กันยายน  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑  ได้ย้ายจากการใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยม    สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการสอนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน  นักเรียนชั้นเคลื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๕ คน  ปีการศึกษา ๒๕๒๑  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน มีครูประจำการ ๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน โดยมี นายสุพจน์  จารุเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายวิเชียร อนันต์มหพงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   ปีการศึกษา ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๔๐ คน   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายจรัญ นิลพลับ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายอดิสรณ์  พวงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งนายสุมนต์ มอนไข่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ได้แก่

1. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)

2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า

4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ

5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ

6. เด็กในชนกลุ่มน้อย

7. เด็กเร่ร่อน

8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ

9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศฯ

10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ

11 .นักเรียนพิการเรียนร่วม

ซึ่งรับนักเรียนดังกล่าว ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 12 อำเภอ ซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ อำเภอเมือง  อำเภอแม่ออน  อำเภอสันกำแพง  อำเภอดอยสะเก็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่ อำเภอสารภี  อำเภอหางดง  อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง